РЕЧНИК БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА
СРПСКИ – ЕНГЛЕСКИ - НЕМАЧКИ

Одредница

Одредница у речнику је термин или библиотекарски стручни израз у облику просте речи, сложенице, синтагме или фразе. Пошто језици у речнику имају једнак статус, то сваки термин на једном језику има један или више парова на другим језицима.
Сваки термин је једнозначан, ако термин у полазном језику има више парова у циљном језику, они су, за потребе речника, синоними. Речник на српском језику претражује се и исписује на два писма, ћирилицом и латиницом, у екавском и ијекавском изговору.

Претраживање

Уноси се тражена реч, синтагма или фраза у поље за претраживање.
 • Више речи се претражује уносом знака „+“ , или и без њега, јер је при уносу више речи претпостављена вредност AND.
 • Искључење речи из претраге помоћу знака „-„ („минус“) испред нежељене речи.
 • Скраћивање термина за претраживање могуће је здесна, звездицом (*).
 • Сужавање претраге на одређену област, или области, постиже се избором из менија.
 • Писмо и изговор српског језика бира се из менија.
 • Искључење неважних речи

  Термин за претраживање не може бити једноцифрени број, ни појединачно слово, нити системом предвиђене неважне речи.

  Граматичка ознака

  Иза термина на српском језику следи у заградама ознака за врсту и род речи. Када се одредница састоји од више речи ознака се односи на водећу реч синтагме или фразе.
 • (f) genus femininum - именица женског рода
 • (m) genus masculinum - именица мушког рода
 • (n) genus neutrum - именица средњег рода
 • (pl) pluralis - множина, иза ознаке рода именице
 • (plt) pluralia tantum
 • (sgt) singularia tantum
 • (adj) adjectivum - придев
 • (adv) adverbium - прилог
 • (v) verbum - глагол
 • (abbr) abbreviatio - абревијација или акроним
 • (ph) phrasis – фраза
 • (pp) participium perfecti – глаголски партицип
 • Испис одреднице

  У резултатима претраживања одредница се приказује у два облика:
 • ужи облик – термин и граматичка ознака
 • шири облик - термин и граматичка ознака + предметна област и анотација
 • Именица је у номинативу, на пример:
  библиотека (f) / library / Bibliothek (f), Bücherei (f) I bibl, org
  Придев је у одређеном облику у мушком роду праћен наставцима за женски и средњи род, на пример:
  алфабетски –а -о (adj) / alphabetic / alphabetisch (adj) I inf
  анониман -на -но (adj) / anonymous / anonym (adj), verfasserlos (adj) I bibl, kat
  Глагол је у инфинитиву у свршеном виду, на пример:
  забележити (v) / note (to) / notieren (v) I inf
  Бројеви и графички прикази који су део одреднице су у угластим заградама, на пример:
  звездица [*] (f), asterisk [*] (m) / asterisk (scri, klas) / Asteriskus (m), Sternchen (n), Sternzeichen (*) (n) I scri, klas
  шеснаестина [16°] (f), sedec [16°] (m) / sextodecimo / Sedezformat (n) I publ, kat
  Скраћенице су у сажетом и разрешеном облику, на пример:
  УДК (abbr), Univerzalna decimalna klasifikacija (f) / UDC (abbr), Universal Decimal Classification / UDK (abbr), Universelle Dezimalklassifikation (f) I inf, klas
  ц-б (abbr), црно-бело (adj) / - b&w (abbr), black-and-white / schwarzweiss (adj) I repr, nkg
  Акроними који немају пар на српском језику, а у пракси се користе у изворном облику, дати су у развијеном облику, на пример:
  избрисиви компакт диск (m) / CD-E (abbr), compact disc erasable / löschbare optische Platte (f) I eop, elr
  индекс кључних речи ван контекста (m) / KWOC-index / KWOC-Register (n) I inf, ind

  Анотације

  Један број термина је праћен анотацијом којом се појашњава значење мало познатих или нових термина, као и оних који у пракси имају више значења, или се користе на амбивалентан начин.
  Анотација може садржати кратку дефиницију појма и/или напомену о примени у пракси и/или интернет адресу на којој се налазе исцрпне или занимљиве информације о датој теми.
  Извор података су ISO стандарди, библиотечки стандарди, каталошка правила и респектабилни текстови и енциклопедије.