РЕЧНИК БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА
СРПСКИ – ЕНГЛЕСКИ - НЕМАЧКИ
Речник библиотекарства и информационих наука садржи терминологију која се користи у теорији и пракси библиотекарства и информационих наука, сродних и додирних области, на српском, енглеском и немачком језику. Језици у речнику имају једнак статус.
Онлајн верзија речника тренутно садржи:
 • 40.000 одредница (приближно 14.000 на српском, 12.400 на енглеском и 14.000 на немачком језику);
 • 900 дефиниција или анотација термина који су део библиотечких стандарда;
 • 2.300 акронима међународних и националних организација и институција;
 • 190 адреса релевантних веб локација.
 • Сврха речника

  Речник је планиран као електронски извор информација за професионалце у библиотекарству и информационим наукама, истраживаче и студенте, као и за кориснике библиотека свих профила. Желимо да помогнемо и унапредимо:
 • проток информација у библиотечком окружењу;
 • коришћење библиографских база података;
 • разумевање и вредновање стручне литературе;
 • коришћење електронских извора на Интернету;
 • развој библиотекарске терминологије на српском језику.
 • Опсег речника

  Сакупљена терминологија покрива следеће области:
 • језгро струке: планирање и развој колекција, библиографски опис и садржајна анализа грађе, класификовање и индексирање, израда тезауруса, чување, претраживање и дисеминација докумената и информација, рад са корисницима, библиотечко особље, опрема и простор;
 • граничне области: архивистика, библиографија, графичка уметност, историја књиге и писма, издаваштво, књижарство, књиговештво, штампарство и репрографске технике, заштита и конзервација грађе, лингвистика и терминологија; менаџмент, адвертајзинг;
 • рачунарство и комуникације: електронски извори, информатички производи и услуге, информациони системи, телекомуникације и умрежавање, Интернет, масовне комуникације, електронска обрада података, рачунарска опрема, софтвер;
 • правни аспект информација и документације: ауторско право, заштита интелектуалне и индустријске својине, заштита података, право на информисање.
 • Избор термина

  Критеријум за укључење термина у речник је разумна претпоставка да ће се стручњаци за библиотекарство и информационе науке са термином сретати у пракси, односно да ће корисници од њих очекивати да знају његово значење.
  Сакупљени термини потичу из релевантних извора: прихваћене стручне литературе, из речника и енциклопедија, текућих библиографских стандарда и најновијих терминолошких стандарда. Новонастали термини су укључени ако су, по оцени аутора, постали део уобичајеног вокабулара библиотекара и информационих професионалаца, имају устаљено значење и доприносе међусобном разумевању стручњака и корисника.

  Акроними

  Попис обухвата акрониме који се користе у библиотечком окружењу. Евидентирани су: организације и удружења, институције и мреже, пројекти и иницијативе, програми и програмски пакети, библиографски стандарди и правила, фразе и технички изрази. Скраћенице и одговарајући развијени облици назива дати су на изворном језику. За често коришћене акрониме дат је усвојени облик на српском језику.

  Терминолошки извори

  Током рада на речнику коришћени су бројни конвенционални и електронски извори. Попис који следи представља један ужи избор и садржи незаобилазне штампане и најчешће коришћене онлајн доступне изворе. Исцрпан попис извора биће доступан у штампаном издању речника.

  Општи речници и правописни приручници

  Duden online
  http://www.duden.de/woerterbuch
  Duden Rechtschreibung der deutschen Sprache
  http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online
  Клајн, Иван, Шипка, Милан :
  Велики речник страних речи и израза, Нови Сад : Прометеј, 2012
  Leo Wörterbuch
  http://dict.leo.org/
  Merriam-Webster Dictionary
  http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm
  Oxford Dictionaries
  http://www.oxforddictionaries.com/
  Пешикан, Митар, Јерковић, Јован, Пижурица, Мато :
  Правопис српскога језика, Нови Сад : Матица српска, 2011

  Терминолошки речници и базе података

  Bernd Zimmermann’s Internet + WWW kurs
  http://www.www-kurs.de/glossar.htm
  Bibliotheks Glossar Englisch&Deutsch Birgit Wiegandt
  http://www.bibliotheks-glossar.de
  Bibliothekarishes Glossar
  http://marvin.iuw.h-da.de/bibglossar/index.php
  The Catalogue of illuminated manuscripts: Glossary
  www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/glossary.asp
  Dictionary of IBM and Computing Terminology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf
  Dictionary on Archival Terminology
  http://staff-www.uni-marburg.de/%7Emennehar/datiii/germanterms.htm
  Digitales Handbuch der Bibliothekswissenschaft - Definitionen
  http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/wistru/defalph.html
  Druckerglossar
  http://www.druckeronkel.de/index.php?id=780
  EUdict
  http://eudict.com/
  The Film Preservation Guide: The Basics for Archives, Libraries, and Museums
  http://www.filmpreservation.org/preservation-basics/the-film-preservation-guide-download
  Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloging
  www.rbms.info/committees/bibliographic_standards/controlled_vocabularies/genre/alphabetical_list.htm
  Globe – Glossar zur Bestandserhaltung
  http://www.bestandserhaltungsglossar.de/globe.html
  Glossarium Dokumentation Typographie und verwandten Gebieten
  http://www.daube.ch/docu/glossary/a-gloss01.html
  A Glossary of Archival and Records Terminology (Society of American Archivists)
  http://www2.archivists.org/glossary
  Glossar zu Begriffen der Informationskompetenz
  http://www.informationskompetenz.de/glossar/
  IFLA Multilingual Glossary for Art Librarians
  http://archive.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.htm
  Klassifikationssysteme und Thesauri im WWW
  http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/index.htm
  Leksikon filmskih i televizijskih pojmova, glavni urednik Marko Babac, Beograd : Univerzitet umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti, Knj. 1, 1993, Knj. 2 , 1997
  Microsoft Računarski rečnik : Prevod petog izdanja, Beograd : CET, 2003
  ODLIS (Online Dictionary for library and Information Science by Joan M. Reitz)
  http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx
  Peričić, Vlastimir : Višejezični rečnik muzičkih termina, Beograd : SANU, 1997
  Sauppe, Eberhard: Dictionary of Librarianship : German – English / English - German – Wörterbuch des Bibliothekswesens : Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch, 3rd rev. and enl. ed. – München : Saur, 2003
  T-Rex – Terminosaurus Rex – Die Informationswissenschaft in Begriffen
  http://server02.is.uni-sb.de/trex/index.php
  Termportal
  http://www.termportal.de/
  Živojinović, Dragoljub: Rečnik štamparstva i izdavaštva, Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca, 1998
  Wörterbuch Buch- ind Bibliothekswesen
  http://www.ub.uni-potsdam.de/datenbanken/df_glossar/startglossar.php
  Abkürzungen aus den bibliothekarischen und verwandten Bereichen
  http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission_fuer_Ausbildung_und_Berufsbilder/abkuerzungsverzeichnis.pdf
  Liste der Abkürzungen für Zeitschriften, Reihen, Lexika und häufig zitierte Werke
  http://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Liste-Abk%C3%BCrzungen_quer.pdf/2c74093b-c8b6-4c6a-8af1-17a155109505
  SILMARIL - The Internet Acronym Server
  http://acronyms.silmaril.ie/cgi-bin/uncgi/acronyms

  Библиотечки стандарди и упутства

  Anglo-American Cataloguing Rules. - 2.ed., 1988 Revision
  http://www.payer.de/aacr/aacr00.htm
  Skraćeni AACR2: na osnovu revizije iz 2002. godine, dopunjene 2004. godine / priredio Majkl Gorman. – Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2006
  COMARC/B : Format za bibliografske podatke, Maribor : IZUM, 2005
  Erklärung zu Internationalen Katalogisierungsprinzipien
  http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-de.pdf
  Funkcionalni zahtevi za bibliografske zapise : završni izveštaj : Beograd, Narodna biblioteka Srbije, 2005
  KIDS - Katalogisierungsregeln IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) Formate - BIB: Bibliographische Aufnahmen, AUT: Autoritätsdatensätze,
  HOL: Bestandsangaben. - Version 10.10.11
  http://kids.informationsverbund.ch/kids_deutsch/a0kidsinh.pdf
  Međunarodni standardni bibliografski opis (ISBD) : uvodno objedinjeno izdanje, Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2009
  RAK-WB in MAB 2 Einführung in die formale Katalogisierung in Standardformat deutschsprachiger Bibliotheken, Januar 2006.
  http://www.oeaw.ac.at/biblio/Aleph/download/rakmab2.pdf http://www.oeaw.ac.at/biblio/Aleph/faqs.html
  Regeln für die alphabetische Katalogizierung in Wissenschaftlichen Bibliotheken RAK-WB
  http://www.allegro-c.de/regeln/rwb.htm
  Regeln für den Schlagwortkatalog RSWK, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage auf dem Stand der 5. Ergänzungslieferung April 2009
  http://files.d-nb.de/pdf/rswk_gesamtausgabe.pdf
  Understanding MARC Bibliographic Machine-Readable Cataloging
  www.loc.gov/marc/umb